اعضای شورای دانش آموزی

اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان هدف در سال تحصیلی 97-96عبارتند از :

ردیف نام و نام خانوادگی عضو اصلی
1 صدف شیران عضو اصلی
2 فرحناز مزروعی عضو اصلی
3 مروارید گیوی عضو اصلی
4 پرنیا صادقی عضو اصلی
5 گلنوش کشاورز عضو اصلی