آموزش مجازی

کلاسهای مجازی دبیرستان از هفتم اسفند 98 با تهیه زیر ساخت های لازم تشکیل گردید در مجموع در اسفند 98 262 ساعت - فروردین 334 ساعت - اردیبهشت 618 ساعت کلاس تشکیل شد. با ارائه برنامه امتحانی منظم 149 جلسه امتحان به صورت آنلاین برگزار شد. کلاسهای مجازی برای سال تحصیلی 1400-1399 از 14 تیر ماه 99 به مدت 3098 ساعت تشکیل شد. سپس با شروع سال تحصیلی از 15 شهریور99 تشکیل این کلاسها تا پایان سال ادادمه یافت برای دانش آموزان علاوه بر ساعتهای مصوب آموزش و پرورش 140 ساعت کلاس اضافه تشکیل شده است. undefined