نتایج مسابقات فرهنگی هنری سال 1400-1399

نتایج مسابقات فرهنگی هنری

سال 1400-1399

رتبه رشته پایه تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
اول تنبک دهم تجربی سانیا هلالی 1
دوم تصویر سازی دهم ادبی نرگس اجل لوئیان 2
دوم ویدیو تصویر دهم ادبی مهدیه آقایی 3
سوم ویدیو تصویر دهم ادبی یاسمن عندلیب 4
صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه ها نتایج مسابقات فرهنگی هنری سال 1400-1399