افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 1400-1399

خانم سانیا هلالی دهم تجربی رتبه اول تنبک 

خانم مهدیه آقایی دهم ادبی رتبه دوم ویدئوکست 

خانم نرگس اجل لوئیان دهم ادبی رتبه دوم تصویر سازی 

خانم یاسمن عندلیب دهم ادبی رتبه سوم ویدئو کست  

صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه ها افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 1400-1399