کادر اجرایی آموزشگاه

مدیر مدرسه : سرکار خانم ویدا نجفی

معاونت آموزشی : سرکار خانم صمیمی

معاونت پرورشی  : سرکار خانم محبوبه افشاری

معاونت اجرایی : سرکار خانم مرضیه بدرسما

معاونت فن آوری :  سرکار خانم مرضیه بدرسما

مشاور درسی : سرکار خانم شجاعت و سرکار خانم میرپور

کتابدار : سرکار خانم نیکی