افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 1400-1399

خانم سانیا هلالی دهم تجربی رتبه اول تنبک 

خانم مهدیه آقایی دهم ادبی رتبه دوم ویدئوکست 

خانم نرگس اجل لوئیان دهم ادبی رتبه دوم تصویر سازی 

خانم یاسمن عندلیب دهم ادبی رتبه سوم ویدئو کست  

کسب رتبه اول رشته قرائت قرآن در ناحیه

تبریک به خانم هدی خورسندی به خاطر کسب رتبه اول در رشته قرائت قرآن در ناحیه 

کسب رتبه در مرحله اول المپیاد ادبی و راهیابی به مرحله دوم

تبریک به خانم نیلوفر قادری به خاطر کسب رتبه در مرحله اول المپیاد ادبی و راهیبابی به مرحله دوم

نتایج مسابقات فرهنگی هنری سال 1400-1399

نتایج مسابقات فرهنگی هنری

سال 1400-1399

رتبه رشته پایه تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
اول تنبک دهم تجربی سانیا هلالی 1
دوم تصویر سازی دهم ادبی نرگس اجل لوئیان 2
دوم ویدیو تصویر دهم ادبی مهدیه آقایی 3
سوم ویدیو تصویر دهم ادبی یاسمن عندلیب 4
صفحه اصلی اخبار دبیرستان