اعضای انجمن اولیا و مربیان.

اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هدف در سال تحصیلی 98-97عبارتند از :

ردیف نام و نام خانوادگی
1 خانم الهه ایزدی خواه
2 خانم سمیه هراتی
3 خانم نفیسه عابدی
4 آقای فرزاد رفیعی
5 خانم صفیه ضیایی
6 آقای حسین خاکباز
7 آآقای مهدی صالحی
صفحه اصلی معرفی انجمن اولیاء و مربیان